Raport oddziaływania na środowisko w życie weszły nowe zasady

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest zwykle najbardziej praco- i czasochłonnym aspektem na drodze otrzymania decyzji środowiskowej. Wymaga on zwykle wielomiesięcznych obserwacji i wielogodzinnych wysiłków nad sporządzeniem oceny. A od stycznia dodatkowo obowiązują nowe przepisy. Warto wiedzieć, co się zmienia.

Kogo dotyczy obowiązek

Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko nie muszą sporządzać wszystkie przedsiębiorstwa. Przepisy wyróżniają bowiem dwa rodzaje przedsięwzięć: takie, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko oraz takie, które oddziaływać mogą tylko potencjalnie. Do pierwszej grupy zaliczane są inwestycje, skutki działalności których wykraczają poza zajmowany teren i wpływają na zmiany w lokalnych ekosystemach. Dla nich sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe. Jeśli zaś przedsięwzięcie nie zawsze ma wpływ na obszary sąsiadujące z inwestycją, a jego działalność nie ma negatywnych skutków dla lokalnego ekosystemu, to w takim wypadku sporządzenie oceny jest fakultatywne. W praktyce jednak urzędy często wymagają raporty nawet od inwestycji, które w żaden sposób nie oddziaływają na środowisko.

Zmiany w 2017 roku

O ile do tej pory raport mógł sporządzić każdy, kto miał do tego odpowiednią wiedzę, doświadczenie i niezbędne oprogramowanie, bo przepisy nie określały wymagań co do uprawnień osoby przygotowującej dokument, o tyle nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku przedstawia kryteria, które musi spełnić autor (albo osoba kierująca zespołem autorów) raportu. W świetle obecnych przepisów musi to być osoba, która ukończyła studia przynajmniej pierwszego stopnia z: chemii, nauk przyrodniczych, biotechnologii, górnictwa, geologii inżynierskiej, inżynierii środowiska, nauk rolniczych, leśnych lub weterynaryjnych. Ewentualnie może to być osoba, która ukończyła studia przynajmniej pierwszego stopnia na innym kierunku, ale posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w pracach nad przygotowywaniem raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Nowością jest też obowiązek umieszczenia podpisu autora raportu (albo kierownika zespołu autorów) pod sporządzonym przez niego dokumentem oraz dołączenia oświadczeń o spełnieniu kryteriów wykształcenia i doświadczenia. Oświadczenia muszą być opatrzone klauzulą o następującej treści: ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia?.

Zmiany dotyczą trzech dokumentówZmiany w 2017 roku

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku dotyczy osób sporządzających trzy rodzaje dokumentów środowiskowych: prognozę oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Wszystkie te dokumenty zakładają analizę planowanej inwestycji pod kątem zakresu jej wpływu na środowisko naturalne, w tym również zdrowie i życie ludzi, dobra materialne, zabytki oraz lokalny ekosystem.

Artykuł powstał we współpracy z http://www.ecoclima.waw.pl

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *