Dofinansowanie PFRON na pracowników niepełnosprawnych ? kto może z niego skorzystać?

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wcale nie musi wiązać się dla pracodawcy ze znacznymi problemami ? wprost przeciwnie, oprócz zyskania wartościowego i zmotywowanego do pracy pracownika otrzymuje także szereg korzyści z PFRON.

W Polsce liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym to przeszło 3 miliony. Jedynie około 28% z nich to osoby aktywne zawodowo. Chociaż liczba ta stale rośnie, to nadal pracodawcy boją zatrudniać się osoby niepełnosprawne. Przyczyną niskiego zatrudnienia jest przede wszystkim niewiedza oraz stereotypy. Przedsiębiorcy boją się formalności, ale również myślą, że będą musieli przebudować swoje biuro, aby dostosować je do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W związku z tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z wykorzystaniem specjalnych programów pomocowych wspiera zatrudnienie osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszanie kosztów ich zatrudnienia oraz dopłaty do przystosowywania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Kiedy pracodawca może skorzystać z tego rodzaju pomocy?

Tylko na umowę o pracę

Pracownikiem, na którego przysługuje dofinansowanie, może zostać wyłącznie osoba zatrudniona na umowę o pracę, czyli zgodnie z przepisami prawa pracy. Dofinansowanie jest możliwe w przypadku osób, z którymi podpisano umowy cywilnoprawne, czyli umowę o dzieło oraz umowę zlecenia.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Pracodawca może otrzymywać dofinansowanie PFRON na niepełnosprawnego pracownika przy spełnieniu określonych wymogów. Dokładne wymogi zawiera Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Dofinasowanie mogą otrzymać:

  • pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej

  • pracodawcy zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników

  • pracodawcy zatrudniający minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, przy czym muszą osiągnąć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości minimum 6%

Wymagany wskaźnik zatrudnienia wynosi 2% w przypadku publicznych i niepublicznych szkół i wyższych uczelni, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz zakładów kształcenia nauczycieli. Jeżeli pracodawca zatrudnia powyżej 25 pracowników, ale nie zatrudnia osoby czy osób niepełnosprawnych, jest również narażony na nałożenie dotkliwych kar.

Dofinansowanie można otrzymać również na koszty poniesione na szkolenia niepełnosprawnych pracowników, adaptację pomieszczeń i stanowisk zakładu pracy, wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, ponadto na zatrudnienie osoby pomagającej niepełnosprawnemu w miejscu pracy.

Jak znaleźć pracownika niepełnosprawnego?

Dla wielu pracodawców problemem jest znalezienie odpowiednich pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Jest jednak jeszcze jedno rozwiązanie ? dzisiaj coraz większym zainteresowaniem cieszą się agencje pracy dla osób niepełnosprawnych, które skupiają pracowników z całej Polski i łączą ich z pracodawcami poszukującymi osób o konkretnym wykształceniu i umiejętnościach.

W poszukiwaniu odpowiednich pracowników i w formalnościach związanych z ich zatrudnieniem pomaga agencja pracy Capital Work, która od 2012 roku prowadzi usługi w ramach outsourcingu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Aktualnie zatrudnia niemalże 140 osób o różnych kwalifikacjach z całego kraju. Dzięki swojej działalności uzyskała prestiżową nagrodę ?Lodołamacza?.

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *