Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza ? jedna z odmian funkcjonowania przedsiębiorców na szeroko pojętym rynku.

Definicje

Działalność przynosząca dochody, może być produkcyjna, komercyjna, usługowa, profesjonalna, realizowana w sposób zorganizowany i ciągły. Jest także związana z identyfikacją oraz rozpoznawaniem kopalin ze złóż.

Działalność dochodowa, która związana jest z używaniem rzeczy oraz zasobów niematerialnych i ustawowych. Realizowana samodzielnie bez względu na jej wynik, poprzez działania  zorganizowane i trwałe.

Działalność, która dotyczy wszelkiej aktywności wytwórców, sprzedawców lub usługodawców, w tym osób oraz instytucji nabywających zasoby naturalne oraz producentów rolnych. Jest to także aktywność podmiotów wykonujących wolne zwody w sposób jednorazowy.

Podział
Wyróżnia się kryteria działalności gospodarczej:

1.Dochodowość

 • działalność, której istotnym zamiarem jest osiąganie zysku ? ten typ działalności praktykują w większości przedsiębiorstwa prywatne,
 • działalność, której priorytetem nie jest korzyść finansowa ? jest ona skierowana  na osiąganie interesu ekonomicznego. Taką formę działalności stosują m. in  przedsiębiorstwa miejskie, których nadrzędnym celem jest jak najlepsze spełnianie potrzeb obywateli,
 • działalność non ? profit ? działalność, która nie zapewnia dochodu. Z kolei ma dawać korzyści poprzez (np. ożywienie przedsiębiorczości, szkolnictwa,wspieranie potrzebujących). Działalność ta nie dostarcza przychodu właścicielowi. Dość często funkcjonuje jako fundacja.

2.Swobodę działalności

 • działalność regulowana ? jej wykonywanie związane jest ze stosowaniem odpowiednich wymogów, które są określone w funkcjonującym systemie prawnym. Do tej działalności zalicza się:
  • odkrywanie i wydobywanie kopalin ze złóż,
  • produkcja i obrót paliwami oraz energią elektryczną,
  • zabezpieczenie osób, nieruchomości itp.
  • rozpowszechniania audycji w radiu i telewizji,
  • transport powietrzny,
 • działalności zalicza się:działalność nieregulowana ? jest to działalność, która funkcjonuje na podstawie norm ogólnych m.in.: rozporządzenia o niezależności działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza krok po kroku:

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Zarejestrować firmę można w urzędzie gminy lub miasta. Potrzebny jest dowód osobisty oraz należy wypełnić odpowiedni formularz, właściwy dla danego urzędu. Dokonanie wpisu związane jest z uiszczeniem opłaty w kwocie 100 zł. Każda następna zmiana wpisu to 50 zł. Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej musi obejmować:

 • imię i nazwisko podmiotu gospodarczego, nazwę przedsiębiorstwa, PESEL
 • miejsce pobytu przedsiębiorcy
 • wyznaczenie zakresu prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • termin podjęcia działalności

Organem dokonującym wpisu do ewidencji jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Procedura trwa dwa tygodnie od momentu złożenia podania. Po tym czasie przedsiębiorca dostaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

REGON
Wpis do REGON można uzyskać poprzez:

 • złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie statystycznym ? samodzielnie lub nadać listownie, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zaświadczenia o wpisie do ewidencji
 • wypełnić wniosek we właściwym urzędzie gminy, miasta razem z formularzem o wpis do ewidencji

Wniosek, który będziemy składać ma symbol RG-1 i zwany jest Wnioskiem o wpis do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem. Otrzymanie wpisu jest darmowe, a czas oczekiwanie to około tygodnia od daty złożenia wniosku. W ten sposób przedsiębiorca otrzymuje osobisty numer REGON.

Konto bankowe

Do prowadzenia działalności gospodarczej wymagane jest posiadanie firmowego konta. Przedsiębiorca powinien w banku przedstawić:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej
 • zaświadczenie REGON
 • zaświadczenie NIP

Czasami instytucje finansowe wymagają, aby przedsiębiorca posiadał pieczątkę firmową, na której powinna się znajdować nazwa, adres, NIP, REGON danej firmy.

Urząd skarbowy

W urzędzie skarbowym wybiera się formę rozliczeń opodatkowania:

 • karta podatkowa
 • ryczałt od przychodów
 • księga przychodów i rozchodów
 • pełna księgowość

Jednocześnie należy określić czy będzie się płatnikiem VAT. Jeśli zdecydujemy się na tę opcję to należy złożyć wniosek ? druk VAT-R. Koszt takiego wniosku to 152 zł. Z kolei osoby fizyczne, które zajmują się działalnością gospodarczą samodzielnie składają wtedy zgłoszenie NIP-1. W ten sposób ich osobisty numer NIP będzie także numerem NIP ich firmy.

ZUS
Przedsiębiorca ma tydzień, aby zgłosić się do ZUS. Jest to liczone od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności. Zgłoszenie to składa się na druku ZUS ZUA. Z kolei zgłoszenie siebie jako płatnika składek na druku ZUS ZFA. Potrzebne dokumenty to kopia decyzji o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, a także oryginały ww. dokumentów, celem pokazania. Otrzymanie zaświadczeń z ZUS jest bezpłatne.
Osoby dla których działalność gospodarcza stanowi jedyne źródło dochodu podlegają ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Jednocześnie muszą odprowadzać składkę na Fundusz Pracy.


Czytelnicy szukali również:

 • Dziaalno gospodarcza
 • dochodowa działalność gospodarcza