Biznes Plan

Biznesplan (ang. business plan, plan biznesowy) ? jest to element planowania, który stosuje się podczas weryfikacji rentowności przyszłego przedsięwzięcia. Tworzony jest dla firm indywidualnie. Jednocześnie wykorzystuje się biznesplan podczas kontaktów z instytucjami publicznymi m.in. bankami, inwestorami, aby otrzymać środki finansowania inwestycji.

Stanowi jeden ze składników planowania, określa cele, sposób działania. Dodatkowo weryfikuje, który z modeli inwestycyjnych jest najbardziej odpowiedni. Definiuje analizę rentowności firmy, staje się w ten sposób bazą funkcjonowania dla nowych przedsiębiorców. Podsumowując samą definicję jest to średnioterminowy i przekrojowy wykaz celów, zobowiązań, z których powinno się wywiązać dane przedsiębiorstwo. Przedstawia się biznesplan w formie pisemnej. Do podstawowych jego elementów zalicza się analizę finansową, rynkową oraz SWOT.

Biznesplan przygotowywany jest dość często dla banku, celem uzyskania kredytu. Powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem danej instytucji bankowej. Kredytobiorca wykazuje poprzez ten dokument, że jego interes będzie rentowny. W konsekwencji uzyska pomoc finansową w postaci kredytu. Biznesplan powinny tworzyć nie tylko podmioty gospodarcze, które rozpoczynają swoją działalność, ale także już istniejące firmy. Celem tego działania jest efektywniejsze zarządzanie poprzez wprowadzenie konkretnych udoskonaleń.

Struktura biznesplanu

Treść biznesplanu powinna

 • Ukazywać obecną, teraźniejszą kondycję badanego przedsiębiorstwa pod względem finansowym, produkcyjnym itp.,
 • Brać pod uwagę środowisko danej jednostki organizacyjnej m.in. analiza rynku,
 • Przedstawiać personel przedsiębiorstwa, kompetencje, umiejętności, itp.,
 • Prezentować wykorzystywane technologie w produkcji, źródła energii z jakich korzystają oraz jak wpływają na środowisko naturalne,
 • Być napisana w sposób zrozumiały dla potencjalnego odbiorcy (inwestora), niezbyt obszerna.

Konstrukcja biznesplanu

1. Strona tytułowa:

 • adresat (np. bank)
 • zdefiniowanie przedsięwzięcia
 • miejsce działania przedsięwzięcia
 • wartość przedsięwzięcia
 • określona wysokość kredytu
 • pozostałe sposoby finansowania
 • wnioskodawca
 • miejsce zamieszkania wnioskodawcy
 • imię i nazwisko szefa
 • osoba odpowiedzialna za działalność oraz i jej miejsce zamieszkania
 • autor biznesplanu
 • pieczęcie i podpisy

2. Streszczenie biznesplanu ? obejmuje rzeczowy opis przedsięwzięcia, istotne postanowienia oraz prognozowane skutki. Czasami może także określać doświadczenie i kompetencje pomysłodawców danego przedsięwzięcia. Dodatkowo obrazuje potrzeby finansowe oraz system powiązań tzn. koszty całościowe przedsięwzięcia z określoną funkcją. Ta część ma przekonać przyszłego inwestora do projektu.

3. Charakterystyka przedsiębiorstwa ? opisuje zwięźle historię firmy, główne cele, status prawny, wielkość, kondycję na rynku, porównanie ofert, kapitał zakładowy oraz źródła jego pozyskania, płynność finansową, a także informacje związane z produktem oraz jego działaniem na środowisko naturalne.

4. Opis kadry kierowniczej oraz personelu firmy ? pokazuje kompetencje personelu, edukację, zakres działania osób, które zarządzają w firmie, relacje własnościowe oraz rodzaj rozdzielania własności, funkcje poszczególnych osób w załodze, specyfikacja motywacji itd. Czasami może także wymieniać konsultantów firmy.

5. Projekt marketingowy ? opisuje analizę rynku, rozpoznanie klientów, położenie, rozpowszechnienie, reklamę oraz strategię cenową.

6. Plan organizacyjny

 • Kadra ? opis przyszłego zatrudnienia, sposób opłacania personelu, tryb i nakłady pieniężne na szkolenia
 • kontrahenci ? wyselekcjonowanie firm kooperujących i zdefiniowanie zasad współdziałania z nimi
 • Księgowość ? zdefiniowanie sposobu organizacji księgowości

7. Scenariusz realizacji przedsięwzięcia ? określa działania konieczne do zrealizowania przedsięwzięcia, chronologię i okres trwania każdej czynności, jednostki zajmujące się wprowadzaniem oraz finalizacją określonych procesów.

8. Opis i analiza rynków zbytu, klientów i konkurentów ? wskazuje położenie firmy na rynku, istotne umowy krajowe i zagraniczne, pozostałe związki z otaczającym środowiskiem. Określa także kluczowe możliwości i ich rezultaty, istotne niebezpieczeństwa i ich następstwa. Jednocześnie ukazuje wszelkie czynności planowania, celem likwidacji i zmniejszenia przyczyn ryzyka i zastosowania wszelkich możliwości.

9. Prezentacja nowego przedsięwzięcia z uwzględnieniem jego podstawowych etapów działania, określenia pozycji na rynku oraz ukazaniem pozytywnych i negatywnych stron.

10. Projekt finansowy ? kalkulacja przychodów i strat, szczegółowy bilans, rachunek przepływów środków finansowych tzw. cash flow.

11. Ocena wrażliwości ? zdefiniowanie zagrożeń nowego projektu.

12. Załączniki ? ujmuje dane sporządzone w tabeli oraz wszelkie konfiguracje i wyliczenia.