Jak zostać konserwatorem wózków widłowych

Wszystkie prace konserwacyjne przy wózkach widłowych, nawet te z pozoru drobne, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego konserwatora z uprawnieniami. Osoba zajmująca to stanowisko ma obowiązek zaliczenia specjalistycznego kursu zakończonego egzaminem.

Kurs na konserwatora wózków widłowych

Naprawa wózków widłowych i wszelkie prace związane z ich konserwacją muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego konserwatora. Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma obowiązek posiadania uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Można je zdobyć na kursie organizowanym przez szkoły zajmujące się doskonaleniem zawodowym. Warunki przyjęcia na kurs konserwatora wózków widłowych to między innymi ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej zawodowe i dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem specjalisty z zakresu medycyny pracy. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem zdawanym przed komisją.

Egzamin UDT na konserwatora wózków widłowych: podstawowe zagadnienia

Osoba przystępująca do egzaminu na konserwatora wózków widłowych powinna wykazać się znajomością układu hydraulicznego i elektrycznego tych urządzeń. Wymagana jest także biegłość w odczytywaniu rysunków technicznych. Dodatkowo każdy z kursantów odpowiada z wiedzy teoretycznej przekazywanej podczas kursu. Egzaminatorzy pytają najczęściej o harmonogramy przeglądów, obowiązki konserwatora i sposoby postępowania w przypadku wypadku z udziałem wózka widłowego. Wydane uprawnienia są ważne bezterminowo i obowiązują na terenie całego kraju.

Obowiązki konserwatora wózków widłowych

Osoba, która pomyślnie zda egzamin UDT i podejmie pracę na stanowisku konserwatora wózków widłowych w swojej firmie powinna ciągle nadzorować stan techniczny sprzętu. Do obowiązków konserwatora należy między innymi:

  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji,
  • dokonywanie zaplanowanych przeglądów konserwacyjnych w wyznaczonych terminach,
  • regularne oględziny konstrukcji nośnej wózka,
  • nadzór nad instalacją ochrony przeciwporażeniowej,
  • bieżące naprawy i usuwanie usterek,
  • prowadzenie dziennika konserwacji.

Wózki widłowe produkowane w ostatnich latach są bardziej zaawansowane i skomplikowane technologicznie. Z tego powodu wiele firm rezygnuje z zatrudniania własnego konserwatora, a nadzór nad sprzętem zleca firmom zewnętrznym. Osoby z ukończonym kursem konserwatora mogą szukać zatrudnienia również w takich specjalistycznych serwisach.

Rate this post

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *